Artikel 1: Toepasselijkheid

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2.    Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

3.    Verwijzing door onze wederpartij naar haar Algemene Voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten

1.    Onze aanbiedingen dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende  30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.

2.    In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen veertien dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

3.    Wij bepalen de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend, indien deze wijzigingen schriftelijk door ons zijn aanvaard.

4.    Wij zijn te allen tijde gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan indien nodig uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, zulks uitsluitend ter beoordeling aan ons.

 

Artikel 3: Annulering

1.    Beëindiging van met ons gesloten overeenkomsten kan slechts geschieden middels een aan ons gericht aangetekend schrijven. De desbetreffende overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd op het moment dat wij een dergelijk aangetekend schrijven hebben ontvangen.

2.    Voor annulering van een in company training geldt specifiek: tenzij een cursus is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van cursus- of onderwijsmateriaal, kan annulering kosteloos plaatsvinden tot zes weken voor aanvang van de cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan drie weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

3.    Voor annulering van deelname aan een cursus op basis van Open Inschrijvingen geldt specifiek: annulering kan kosteloos plaatsvinden tot zes weken voor aanvang van de cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan drie weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft SBK te allen tijde het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

4.    Indien naar het redelijk oordeel van SBK een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

 

Artikel 4: Meerwerk

1.    Indien voor een goede uitvoering van de opdracht door ons meer werk moet worden verricht  dan in de opdracht staat aangegeven, en/of de wederpartij meer werk aan ons opdraagt dan in de opdracht staat aangegeven, wordt zulks als meerwerk door ons uitgevoerd en aan de wederpartij in rekening gebracht, indien dat meerwerk als zodanig door de wederpartij aan ons is opgedragen en/of door ons schriftelijk is aanvaard.

2.    Wij hebben bovendien het recht kosten welke voor ons door hierna te noemen oorzaken ontstaan aan onze wederpartij in rekening te brengen:

      a.       indien onze werkzaamheden worden verzwaard als gevolg van aanwijzingen van overheid- en ander officiële instanties;

      b.       wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld worden verzwaard of  niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden;

      c.       wanneer na contractsluiting overheidsvoorschriften van kracht worden, die leiden tot een verzwaring van onze verplichtingen onder de overeenkomst.

3.    De uit voorgaande leden van dit artikel voortvloeiende meerdere kosten zullen in rekening mogen worden gebracht zodra deze ons bekend zijn.

 

Artikel 5: Levertijd en risico

1.    Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het product moet worden geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling.

2.    De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld, en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden, door ons is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met de periode gedurende waarin onze prestatie ingevolge deze Voorwaarden en/of de Wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 13 tot nakoming zijn verhinderd.

3.    Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen.

 

Artikel 6: Reclames of klachten

1.    De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien zij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.

2.    Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 30 dagen na beëindiging van de onderhavige overeenkomst, of voor geval de overeenkomst niet is beëindigd, 8 dagen nadat onze wederpartij een gebrek heeft ontdekt waarbij zij aan ons schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe zij het gebrek heeft geconstateerd.

3.    Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij ons te zijn ingediend.

4.    Onze wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of zij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 7: Intellectuele en/of industriële eigendom

1.    Tenzij anders overeengekomen is, behouden wij de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door ons verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven onze eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan onze wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

2.    Onze wederpartij is gehouden deze stukken op eerste verzoek aan ons te retourneren op straffe van een boete van € 500,00 per dag.

 

Artikel 8: Geheimhouding

1.    Het is ons verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die ons door onze wederpartij ter beschikking is gesteld dan wel door ons is verkregen van door onze wederpartij aan ons ter beschikking gestelde informatie.

2.    Deze geheimhoudingsplicht geldt tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst doch maximaal 6 jaar na aanvang van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.    Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door onze wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

      a.       Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaken ook ontstaan. Onze wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

      b.       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

      c.       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door of schade aan objecten die door het bedrijf  beschikbaar zijn gesteld tijdens de uitvoering van de opdracht.

      d.       Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk.

      e.       De door ons te vergoeden schade zal in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de laagste van de volgende twee bedragen: € 25.000,00 of een bedrag gelijk aan de totale in de desbetreffende overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief  omzetbelasting).

 

Artikel 10: Betaling, compensatie

1.    De betalingstermijn bedraagt steeds 30 dagen na factuurdatum. Facturering vindt plaats op een door ons te bepalen wijze.

2.    Indien onze wederpartij niet binnen deze termijn betaalt, hebben

      wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, gelijk aan de vanaf de vervaldag geldende wettelijke rente vermeerderd met een ½ % per maand of gedeelte daarvan, onverminderd de ons verder toekomende rechten terzake.

3.    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van onze wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 200,00 een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.

4.    Betaling dient plaats te vinden te onzen kantore, dan wel op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland.

5.    Door onze wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten, vervolgens van opeisbare factuurvorderingen terzake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt onze wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere factuur.

6.    Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

7.    Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat onze vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat wij daarop zonder moeite verhaal zullen kunnen nemen. Indien zekerheidsstelling wordt geweigerd, zijn wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 11: Faillissement etc.

Indien onze wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatele stelling van onze wederpartij of stillegging of liquidatie van haar bedrijf, wordt zij geacht van rechtswegen in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1.    Onze wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren producten. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang onze wederpartij onze vorderingen terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang onze wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald en zolang onze wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

2.    Indien onze wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Onze wederpartij machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

Artikel 13: Overmacht

1.    Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.

2.    ls erkende onderwijsinstelling hebben wij te maken met wet- en regelgeving van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij kunnen daardoor geconfronteerd worden met wijzigingen in de wet- en regelgeving die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van een traject.

 

Artikel 14: Bedrijfshulpverlening

Onze medewerkers en/of cursisten zullen zich altijd onderwerpen aan de reglementen, zoals die gelden op de locatie waarvan wij gebruik maken. Ook de gegeven opdrachten en aanwijzingen door de ter plaatse verantwoordelijke Bedrijfshulpverlener zullen direct worden opgevolgd. Wij zijn derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor de, tijdens de calamiteit, gegeven opdrachten en de uitvoering ervan.

 

Artikel 15: Retentierecht

1.    Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens onze wederpartij onder ons hebben, onder ons te houden totdat onze wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan.

2.    Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.

 

Artikel 16: Vrijwaring

1.    Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens onze wederpartij zouden zijn.

2.    Onze wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere  aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen. Onze wederpartij vrijwaart ons volledig terzake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege onze wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

 

Artikel 17: Hoofdelijkheid

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht geschillen

1.    Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag (Trb. 1981, 184; 1986, 61) wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

2.    Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de wet.

3.    Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek.

Onze opdrachtgevers