BHV Quickscan

7

jul

7

jul

undefined 

Op elke werkgever rust de verplichting te zorgen voor gezondheid, welzijn en veiligheid van werknemers en bezoekers. De arbeidsomstandighedenwet (arbowet) stelt eisen aan de werkgever om aan deze verplichting te voldoen.

Met de BHV Quick Scan van SBK Opleidingen kunt u binnen enkele minuten nagaan of uw organisatie voldoet aan de eisen die worden gesteld in de arbowet.

Met zes vragen geeft de BHV Quick Scan inzicht in hoe de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie is geborgd.

 

 

Heeft uw organisatie een actueel RI&E?

Elke organisatie is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen.
Deze RI&E moet altijd actueel zijn en dus worden aangepast aan veranderende omstandigheden.
Alleen als u zelfstandig werkt en geen werknemers (inclusief stagiaires, inhuurkrachten, uitzendkrachten, vrijwilligers, etc) in dienst hebt
waar u gezag over voert heeft u geen verplichting volgens de arbowet.

 

Ja / Nee

 

Zijn de restrisico’s binnen uw organisatie beschreven?

In de RI&E worden alle risico’s beschreven die binnen de organisatie kunnen worden vastgesteld.
Waar mogelijk moeten deze risico’s vervolgens worden afgedekt of opgeheven door het treffen van passende maatregelen.

Restrisico’s zijn risico’s die met geen enkele maatregel kunnen worden opgeheven of beheerst.

 

Ja / Nee

 

Heeft u een BHV-plan, gebaseerd op deze restrisico’s?

Een BHV-plan bevat een beschrijving van risicoscenario’s en hoe hierbij door de BHV-organisatie moet worden gehandeld.

 

Ja / Nee

 

Is er een BHV-organisatie gebaseerd op het BHV-plan?

Uit de risicoscenario’s kan worden afgeleid hoe de BHV-organisatie moet worden ingericht.
Hoeveel BHV’ers zijn er nodig, over welke kennis en vaardigheden moeten zij beschikken en welke hulpmiddelen zijn er
nodig om de BHV-taken naar behoren uit te kunnen voeren.

 

Ja / Nee

 

Zijn de BHV’ers opgeleid en toegerust voor hun taak?

Uit de beschrijving van de BHV-organisatie volgt een opleidingsplan.
Door de BHV’ers op te leiden (BHV-basis, BHV-ploegleider, hoofd-BHV) kunt u aantoonbaar maken dat uw BHV’ers over
de noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikken en dat de juiste noodzakelijke hulpmiddelen aanwezig zijn om
de BHV-taken naar behoren uit te kunnen voeren.

 

Ja / Nee

 

Wordt er minimaal elk jaar een BHV-oefening gehouden?

Opleiding borgt basiskennis en -vaardigheden van BHV-taken.
Kennis van de eigen organisatie is nodig om adequaat te kunnen optreden bij incidenten.
Oefening binnen de eigen organisatie is daarom vereist om in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk op juiste wijze te kunnen handelen.

 

Ja / Nee

 

Heeft u zes keer “Ja” kunnen antwoorden? Gefeliciteerd! U neemt BHV serieus en heeft uw zaken goed op orde!

Is dat niet het geval? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek en een uitgebreide BHV-scan.

Adviesgesprek of meer informatie?

undefined Heb je vragen? Of misschien behoefte aan een persoonlijk gesprek?
 Neem dan vrijblijvend contact op met Gijsbert de Ruijter op 06-52 52 23 82.

Onze opdrachtgevers