Criace, een eigenwijze aanpak die leidt tot vooruitgang!

Bij SBK opleidingen werken we al jaren succesvol aan het ontwikkelen van medewerkers volgens onze Criace® methodiek. Met haar oorsprong in Amerika heeft SBK opleidingen deze methodiek omarmd en gevormd tot de visie achter onze dienstverlening. De aanpak start vanuit een bepaalde visie op het behalen van gewenste resultaten van mens en organisatie. Van daaruit wordt elk opleidingsvraagstuk, volgens een gestructureerde wijze, op maat voor u aangepakt. Of het nu om een kleine opleidingsinterventie gaat, of om het vormgeven van een bedrijfsbrede aanpak, we vertrekken altijd vanuit onze visie.

Onze visie

Onze visie op organisatieontwikkeling begint altijd met het stellen van de vraag: Welke gewenste resultaten streeft u na met uw bedrijfsprocessen en uw medewerkers? Vervolgens stellen we de vraag: Haal je deze gewenste resultaten ook? Vaak ontstaat dan een beeld van mogelijke mismatch en, ziedaar, het verbeterpotentieel. Nu horen wij je denken: “Maar daar zijn jullie toch niet uniek in?” Dat klopt, maar we zijn wel uniek in hoe we met deze mismatch omgaan.

Het wel of niet behalen van de gewenste resultaten wordt bepaald door een drietal factoren:

 • Capaciteit
 • Gelegenheid
 • Motivatie

Deze factoren bepalen gezamenlijk of uw gewenste resultaten wel of niet behaald worden. In onderstaand model zie je onze Performance Triade.

Capaciteit

Medewerkers moeten de capaciteiten hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ze moeten beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om hun werk te kunnen doen. Vaak wordt ook wel gesproken over het hebben van de juiste competenties. Daarnaast moet men ook de fysieke capaciteiten hebben om hun werk goed te kunnen doen. Tot slot: kennis en vaardigheden omvatten zowel de “vakkennis” als de juiste skills op het vlak van gedrag en houding.

Gelegenheid

Zonder voldoende tijd én middelen kunnen medewerkers simpelweg niet presteren. Zij hebben de tijd nodig die staat voor het uitvoerend van hun taken. Staat er druk op deze beschikbare tijd, dan is de kans op fouten zeker aanwezig. Daarnaast helpt het juiste “gereedschap” om een job al dan niet goed uit te voeren. Hoe beter deze middelen beschikbaar én bruikbaar zijn, des te gemakkelijker wordt het om resultaat te halen.

Motivatie

Tot slot moeten medewerkers de drive hebben om de gewenste resultaten te behalen. Alleen als iedereen in voldoende mate gemotiveerd is om gezamenlijke doelen te behalen, is de kans dát ze gehaald worden ook groot. Kortom: hebben jouw mensen er wel zin in om mee te werken aan het resultaat? De praktijk leert, als mensen dat niet zijn, de oorzaak vaak te herleiden is aan een probleem op de andere twee pijlers van de triade: gelegenheid en/of capaciteit.

Mismatch?

Om de gewenste resultaten te behalen, moeten alle drie de factoren in voldoende mate aanwezig zijn. Is er één (of meer) niet voldoende aanwezig, dan zal het gewenste resultaat minder snel, of helemaal niet, behaald worden. We spreken dan van een mismatch.

Als er een mismatch is, gaan we samen met u op zoek in welke van de drie factoren de belangrijkste oorzaken liggen. Op die manier kan er gezocht worden naar de best passende interventie, gericht op het wegwerken van de mismatch.

Drie pijlers

Als de mismatch(es) bekend zijn en bepaald is op welke factoren gestuurd moet worden, kan begonnen worden met het ontwikkelen en uitvoeren van de gekozen routes voor organisatieontwikkeling. Daarbij gaat SBK opleidingen uit van drie belangrijke pijlers:

 • Structuur
 • Content
 • Organisatie

Structuur

Geen ontwikkelproces slaagt zonder een heldere, duidelijke structuur. Dit is dan ook altijd stap 1 in het ontwikkeltraject binnen jouw bedrijf. Door middel van doelgerichte analyses wordt op hoofdlijn bepaald:

 • Hoe ziet het proces er uit waarbinnen de medewerkers hun taken uitvoeren?
 • Welke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden heeft/hebben de medewerkers hierin?
 • Wat zijn de gewenste resultaten van het proces en de inspanningen van de medewerkers? (Wanneer is het goed genoeg?)
 • Welke vaardigheden en kennis hebben zij nodig om voor het gewenste resultaat te kunnen zorgen?

Ook de omgeving, met al haar invloeden, wordt bekeken. Zo worden ook succesfactoren of bedreigingen vanuit deze omgeving meegenomen.

Het resultaat van de analyses is een eerste (concept) opleidingsstructuur in de vorm van een opleidingsplattegrond. In deze opleidingsplattegrond zijn alle vastgestelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, inclusief de daarvoor benodigde vaardigheden en kennis, logisch geclusterd en in een modulaire leerlijn weggezet. Dit is dus de gezochte structuur!

De volgende stap is om voor elke module te bepalen wat de leerdoelen moeten zijn. Binnen de Criace® methodiek worden deze zo neergezet dat alleen dát wat nodig is om een specifieke taak uit te voeren wordt meegenomen in de modules. Tevens wordt hier al de basis gelegd voor de uiteindelijke toets criteria. Het antwoord op de vraag: “wanneer is het goed genoeg?”  Dit gebeurt via het zogenaamde ACC-principe, waarin de letters staan voor:

 • Activiteit (Wat moet iemand kunnen uitvoeren?)
 • Condities (In welke omstandigheden moet hij dit laten zien?)
 • Criteria (Wanneer doet hij het goed, wat is de norm?)

Als de plattegrond én de leerdoelen akkoord zijn bevonden, kan pas de tweede fase in gang worden gezet: het ontwikkelen van content.

Content

Vanuit de leerdoelen kan de content van de modules worden ontwikkeld. In elke module wordt opgenomen:

 • De theoretische kennis die iemand nodig heeft om de activiteit uit het leerdoel uit te voeren
 • De praktijkervaring die iemand moet opdoen om de activiteit goed te kunnen uitvoeren (praktijkoefening)

De leermaterialen kunnen in allerlei verschillende vormen worden aangeboden, al naar gelang de toepasbaarheid en mogelijkheden binnen het bedrijf. Ook de aard van de opleiding bepaalt sterk welke vorm het beste past en succesvol kan zijn (praktijk of theorie?). De vormen kunnen zijn:

 • E-learning
 • Op papier (lesmap)
 • Opgebouwd rond (werk)instructies, aangevuld met opdrachten- en toets structuur (Didactische schil)
 • In de vorm van een klassikale training
 • Een blended leeromgeving waar twee of meer van genoemde vormen worden gecombineerd

In de praktijk zal het vaak gaan om een mix van verschillende vormen om maximaal resultaat te halen uit de opleiding. De kunst is om te komen tot stimulerende vormen die een cursist motiveren om aan de slag te gaan. Door goede materialen te ontwikkelen (Gelegenheid) waarin de juiste kennis en vaardigheden worden behandeld (Capaciteit) en stimulerende werkvormen zijn opgenomen (Motivatie). Zodoende kan een opleiding ontwikkeld worden waarin de Performance Triade in evenwicht is.

De modules zijn zo van opbouw dat iedere cursist zelf kan bepalen waar hij of zij de meeste energie in wil steken. Wat iemand al kent, kan meteen getoetst worden zonder de modules te doorlopen. Beheerst men iets nog niet of onvoldoende, dan is daar een gestructureerde route naar toe te volgen om dat wel te gaan beheersen. Één ding is vanzelfsprekend: Een cursist legt altijd in elke module de toets af. Hiermee toont de cursist aan of hij/zij aan dat het gewenste resultaat uit de leerdoelen daadwerkelijk behaalt. Daarmee kwalificeert een medewerker zich voor een bepaalde taak of set van taken.

 

Organisatie

Met content alleen zal niets veranderen! In de Performance Triade is gelegenheid immers opgebouwd uit twee elementen: tijd en middelen. De content en de uiteindelijke opleidingsmaterialen zijn de middelen, de tijd moet nog “gefaciliteerd” worden. Als SBK opleidingen werken we dan ook samen met jou aan het opbouwen van de vereiste opleidingsorganisatie rondom de ontwikkelde opleiding. De insteek is dat op termijn jouw bedrijf zelfstandig een organisatie heeft die zelf de mensen begeleidt en opleidt en zorgt voor blijvende opleidingsstructuur en –cultuur.

We helpen je mee de juiste mensen te selecteren voor de key-functies om dit te realiseren. SBK opleidingen werkt met een team van professionals dat jou ondersteunt en indien gewenst delen van de opleiding uitvoert. In de volgende tabel zijn de belangrijkste key-functies benoemd.

In alle fases van het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van een opleidingstraject zijn de key-functionarissen in meer of mindere mate betrokken. Omdat voor de taken, die bij deze functies horen, ook bepaalde skills nodig zijn, verzorgt SBK opleidingen voor de benodigde training en procesbegeleiding van de betrokken medewerkers. Want ook hier geldt dat alle drie de factoren uit de triade goed in balans moeten zijn.

De bonus!

Als structuur, leermiddelen en opleidingsorganisatie daar zijn, is de mogelijkheid dit te koppelen aan een interne kwalificatiestructuur van de medewerkers. Door dit ook nog te koppelen aan inzetbaarheidsmatrices, is te allen tijde inzichtelijk hoe het zit met het ontwikkelniveau van de medewerkers. Dit inzicht helpt bij het inzetten van de juiste mensen op de juiste plek. Ook helpt het hiaten in de bezetting te signaleren en daar gericht mensen op te gaan ontwikkelen. Daarnaast kunt je klanten of certificerende instellingen helder, eenvoudig en snel laten zien hoe je mensen intern opleidt en dat borgt.

Met de hulpmiddelen van deze tijd is dit zelfs te digitaliseren in een Learning Management System (LMS). Ook daar adviseren we je graag in, of bieden je een dergelijk LMS aan.

Whitepaper

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze bewezen opleidingsmethodiek? Lees dan meer in de whitepaper "Organisatieontwikkeling met eigenwijze aanpak lijdt tot vooruitgang".

Wat mogen we voor joú betekenen?

Of u nu een interventie zoekt voor een klein groepje medewerkers, afgebakende werkplek óf een volledige “bedrijfsacademy” met doorlopende leerlijnen op verschillende niveaus: Onze aanpak is voor al deze varianten toepasbaar. Of het nu gaat om productie gerelateerde activiteiten of werkzaamheden met een dienstverlenend karakter: ook daar biedt onze aanpak de juiste tools voor.  

Je kunt er voor kiezen om alle drie de pijlers van onze aanpak door ons te laten verzorgen. Je kunt ook kiezen voor één of enkele van deze pijlers. Heb je al veel content en interne begeleiders/trainers, maar ontbreekt het in jouw ogen aan structuur? Wij helpen structuur aan te brengen. Ben je alleen op zoek naar content (bijvoorbeeld effectief instructiemateriaal), dan kan dat ook. Wil je jouw interne opleidingsorganisatie eens laten bekijken door externe ogen, dan kunnen we je daar in adviseren.

Je hebt een behoefte? Wij kunnen samen met jou deze behoefte verder analyseren en vertalen naar een gericht advies- en/of ontwikkeltraject voor uw medewerkers én organisatie!

Neem voor meer informatie contact op met Gijsbert de Ruijter op 06-52522382 of g.de.ruijter@sbkopleidingen.nl


 

 

Onze opdrachtgevers